Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Επανεκκίνηση"
Ενημέρωση: 2013-06-13

Δάνεια με επιτόκιο 50% χαμηλότερο από το ισχύον για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων και για το κεφάλαιο κίνησης θα μπορούν να λάβουν όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στη Δράση της ΕΤΕΑΝ «ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» συνολικού προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ που είναι σε εξέλιξη.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ως επιλέξιμες ορίζονται οι εξής επιχειρήσεις:

• Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω.

• Οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες (ελέγχεται κατά την εκταμίευση του δανείου).

• Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) σε εγγυημένο δάνειο.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις

• Μη συνεπείς επιχειρήσεις έναντι της ΕΤΕΑΝ. Δηλαδή όσες από τις επιχειρήσεις έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο.

• Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, στον τομέα του άνθρακα, στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και οι προβληματικές επιχειρήσεις.

Επίσης, αποκλείονται:

• Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί

• Οι Επιχειρήσεις του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα

• Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ.)

• Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθώς και οι επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.).

Για περισότερες πληροφορέις για την Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» πατήστε εδώ.