Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Στόχος του Σχεδίου

Το ευρύτερο αντικείμενο της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την προώθηση της απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη στοχεύει στην μείωση του ποσοστού ανεργίας ενισχύοντας τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς της Πράσινης Ανάπτυξης, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Οικονομίας από ανέργους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που ορίζει το Πλαίσιο, με απώτερο σκοπό την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο διευρυμένο Δήμο Βόλου.
Βασικός στόχος της Πράξης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας 80 θέσεων ή ευκαιριών απασχόλησης για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες με μία σειρά στοχευμένων δράσεων τόσο προετοιμασίας των ωφελουμένων ανέργων (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Δικτύωση, Πληροφόρηση κτλ) όσο και γεφύρωση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας με επιχειρήσεις, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Θα ωφεληθούν 80 άτομα της περιοχής παρέμβασης που χαρακτηρίζονται από προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και δυσκολίες ένταξης στην αγορά εργασίας με την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για το σύνολο των ωφελούμενων.