Επικοινωνία
|
Αρχική σελίδα
 
Διαδικασία υπαγωγής

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στην Πράξη είναι:

 • Συμπληρωμένη φόρμα της αίτησης συμμετοχής.
 • Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνεται στην αίτηση).
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
 • Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη χώρα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
  (για Αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών & Άτομα απειλούμενα από φτώχεια)
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας 2011 ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία για τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης ή το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
  (για Άτομα απειλούμενα από φτώχεια)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με βάση την ατομική αίτηση και την προσωπική συνέντευξη. Πιο συγκεκριμένα:

 • Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης συμμετοχής του ωφελουμένου και αποκλεισμός του σε περίπτωση που κρίνονται ελλιπή.
 • Αξιολόγηση των στοιχείων και των προσόντων του ωφελουμένου από την αίτησή που υποβλήθηκε (40%)
 • Αξιολόγηση της ετοιμότητας του ωφελούμενου με τη διαδικασία της συνέντευξης (50%)
 • Αξιοποίησης συμπληρωματικότητας με άλλα προγράμματα κατάρτισης ή συμβουλευτικής σε σχετικούς τομείς) (10%)